2
slider_d
slider_c
slider_b
show sidebar & content

שירותים

konsultacje

ייעוץ אדריכלי

אנו מבצעים:
 •  ניתוח כדאיות להשקעות מתוכננות על בסיסתוכנית הפיתוח המקומיות או תנאי הבנייה
 •  תחזיות לעלויות ולוחות זמנים של פרוייקטים(MPZP או WZ)
 • ייעוץ לפני רכישה
inwentaryzacja

תכניות אדריכליות

אנו מבצעים:
 •  תוכניות בנייה, חתכים, פרטי בניין, הדמיותממוחשבות.

  כל השרטוטים מבוצעים על פי תקן PN-ISO 9836:

  1997

  אנו מתמחים בתכניות והדמיות לבניינים היסטוריים

  המיועדים לשימור.

warunki

תנאי בנייה

אנו מפתחים:
 • קונספטים אדריכליים עבור חוות דעת
 • בקשות לצורך קבלת החלטה על תנאיהבנייה
 • בקשות להליכים מול SKO
projekty

פרויקטי בנייה

אנו מפתחים:
 •  קונספטים אדריכליים עבור חוות דעת כבסיס
 •  שינויים מבניים – הוספת קומות, הרחבה ועיצובמחדש של פרוייקטים בעלי יעוד משולב
 •  מבנים בעלי יעוד משולב – מגורים, משרדים,מסחר ושירותים, בשטח של עד 10,000 מ"ר.

  לפרוייקטים

arcitecto

מידע וחקר

אנו משתפים פעולה עם חוקרי ארכיטקטורה

בקרקוב לצורך:

 • קבלת מידע ארכיוני על הנכס
 • הערכת אפשרויות שינוי יעוד של מבנים
 • שיקום והשבת המראה ההיסטורי של הנכסהיסטוריים
difinansowania

סיוע במימון

על מנת לקבל סיוע במימון עבודות בנייה במבנים

היסטוריים אנו מספקים:

 • תוכניות של עבודות שימור
 • תכניות בנייה לשיפוץ החזית, החלפת רכיבי
 • השלמת בקשות לגופים שונים לצורך קבלתעץ וכדומה.

  סיוע במימון

 • הערכת עלויות
gastronomia

פרויקטים בתחום המסעדנות והמזון

אנו מספקים:
 • יעוץ בבחירת המקום
 • תכניות טכנולוגיות עבור העסק בהתאםלהגדרות משרד מפקח התברואה הלאומי.
 • תכניות טכניות עם מפרטים למערכותספציפיות (מים וביוב, חשמל, גז, אוורור)
 • פיקוח מקצועי על תקינות ביצוע העבודותבאתר
garfic

חומרי מכירות

אנו מפתחים חומרי מכירות שונים, בהם:
 • לוגו לנכס
 • הדמיה ממוחשבת של מבנים ובניינים
 • הדמיה ממוחשבת של דירות, משרדים
 • אנו עובדים בשיתוף עם חברה המעצבתושטחי מסחר ושירותים
 • חוברות מכירה ופולדריםאתרי אינטרנט
inwestycje

השקעות FLC

FLC השקעות היא פתרון ללקוחות בעלי הון

המעוניינים להעביר לידינו את הטיפול בפרוייקט

כמכלול. אנו נטפל בכל שלבי הפרוייקט, החל מבחירת

הנדל"ן, דרך עיצוב המבנה והבנייה בפועל ועד

למכירה או מסחור הנכס. שיתוף הפעולה מבוסס על

מימון משותף והסכם ברטר, במטרה למקסם את

רווחי לקוחותינו.